Accessibility
UE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach

Gmina Kaliska – atrakcyjnie położona w południowej części województwa pomorskiego, na skraju Borów Tucholskich, w obszarze chronionych Natura 2000, liczy blisko 5,3 tys. mieszkańców. Teren gminy obejmuje 110 km2, w tym ponad 70 % powierzchni stanowią lasy. Władze gminy od lat dbają o zachowanie jej walorów przyrodniczych i ochronę rodzimego bogactwa, jakim jest środowisko naturalne.

 

Spośród podejmowanych w tym zakresie działań  wyróżnić można projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to już kolejny z projektów wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez samorząd gminy Kaliska w czasie od początków akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jego wartość opiewa na kwotę 22.440.000 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 10.147.000 zł. Zakończenie projektu przewidziano we wrześniu 2019 roku.

 

Projekt całościowo rozwiązuje problem oczyszczania ścieków na obszarze aglomeracji Kaliska.

 

Zakładane do osiągnięcia rezultaty:

- procent skanalizowania Aglomeracji Kaliska wzrośnie z 74 % do 96 %;

- długość sieci kanalizacji sanitarnej zwiększy się o 16,91 km;

- zwiększy się ilość osób korzystających z ulepszonej sieci zaopatrzenia w wodę;

- przepustowość oczyszczalni ścieków zwiększy się z 540 m3 do 700 m3 ścieków na dobę;

- unowocześnieniu ulegnie system oczyszczania ścieków komunalnych (system wtórny
z usuwaniem azotu);

- dzięki odpowiedniemu procesowi oczyszczania i odbioru ścieków projekt gwarantuje spełnienie unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymogów wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

- dodatkowym efektem ekologicznym będzie montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni;

- poprawi się jakość wód powierzchniowych oraz jakość wody pitnej.

 

Najważniejszym efektem realizacji projektu będzie poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, którzy będą korzystać z wody pitnej o lepszej jakości. Stały odbiór ścieków zapewni natomiast polepszenie ich komfortu oraz zwiększy wartość nieruchomości objętych projektem.

 

Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności osiedleńczeji inwestycyjnej całej gminy Kaliska.