Accessibility
UE

Kaliski Obszar Przedsiębiorczości

Kaliski Obszar Przedsiębiorczości (KOP) jest zlokalizowany na obrzeżach miejscowości Kaliska, a w jego obrębie funkcjonują już podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Obszar ten posiada podstawową infrastrukturę liniową: wodociąg, kanalizację sanitarną oraz deszczową, a także utwardzone dojazdy: drogę wewnętrzną i drogę dojazdową do drogi powiatowej Frank - Kaliska. Szerokość drogi wynosi 5 m, utwardzona jest częściowo kostką brukową, częściowo jest to  nawierzchnia szutrowa – tłuczeń. Teren jest atrakcyjnie położony pod względem dostępności do sieci komunikacji. Odległość do drogi krajowej nr 22 - tranzytu południowego województwa pomorskiego,  wynosi zaledwie 1,5 km.  W odległości ok. 1 km znajduje się stacja PKP i bocznica kolejowa. Dostęp do energii elektrycznej: 110 kV – 300 m, 15 kV – 150 m. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w odległości 5 m od granicy terenu. W sąsiedztwie zlokalizowana  jest gminna oczyszczalnia ścieków oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Firmy z kapitałem zagranicznym zlokalizowane w gminie nie występują.

 

OPIS OFERTY INWESTYCYJNEJ TERENU:

 

Lokalizacja i nazwa działki: Działka nr 464/59 obręb Kaliska

Powierzchnia terenu: 3411 m2

max. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku [ha]): 6822 ha

Stan prawny nieruchomości

Właściciel: Gmina Kaliska

Aktualny plan zagospodarowania: NIE

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do działki (rodzaj nawierzchni, szerokość): Droga o szerokości ok. 5 m. W części droga szutrowa, w części kostka i asfalt.

Droga ekspresowa lub autostrada (odległość w km): 35

Najbliższe lotnisko międzynarodowe (odległość w km): 70

Infrastruktura na terenie

Elektryczność: TAK

Woda: TAK

Kanalizacja: TAK

Oczyszczalnia ścieków: TAK

Telefon: TAK

 

Lokalizacja i nazwa działki: Działka nr 464/59 obręb Kaliska

Powierzchnia terenu: 3411 m2

max. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku [ha]): 6822 ha

Stan prawny nieruchomości

Właściciel: Gmina Kaliska

Aktualny plan zagospodarowania: NIE

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do działki (rodzaj nawierzchni, szerokość): Droga o szerokości ok. 5 m. W części droga szutrowa, w części kostka i asfalt.

Droga ekspresowa lub autostrada (odległość w km): 35

Najbliższe lotnisko międzynarodowe (odległość w km): 70

Infrastruktura na terenie

Elektryczność: TAK

Woda: TAK

Kanalizacja: TAK

Oczyszczalnia ścieków: TAK

Telefon: TAK

 

Lokalizacja i nazwa działki: Działka nr 464/36 i 468/36 obręb Kaliska

Powierzchnia terenu: 3365 m2

max. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku [ha]): 3365 ha

Stan prawny nieruchomości

Właściciel: Gmina Kaliska

Aktualny plan zagospodarowania: NIE

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do działki (rodzaj nawierzchni, szerokość): Droga o szerokości ok. 5 m. W części droga szutrowa, w części kostka i asfalt.

Droga ekspresowa lub autostrada (odległość w km): 35

Najbliższe lotnisko międzynarodowe (odległość w km): 70

Infrastruktura na terenie

Elektryczność: TAK

Woda: TAK

Kanalizacja: TAK

Oczyszczalnia ścieków: TAK

Telefon: TAK

Osoby do kontaktu:

Robert Stoliński, tel. 58/5889201,e-mail: r.stolinski@kaliska.pl

Ewelina Beling, tel. 58/5889201, e-mail: e.beling@kaliska.pl

Bożena Pozorska, tel. 58/5889201, e-mail: promocja@kaliska.pl

 

Projekt, dzięki któremu dokonano uzbrojenia terenu, zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny Potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.