Accessibility
UE

Stawki za odpady komunalne

STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2024 ROKU:

 

  • Zmiana stawki opłaty od 01.01.2024 roku dla właścicieli domków letniskowych albo nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od dnia 1 stycznia 2024 roku następuje zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Na podstawie uchwały Nr LXIX/543/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 października 2023r.w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynoszą:

- 224,98 złotych za rok, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

- 899,92 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

II. Stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość o której mowa w art. 6c ust.1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2024 roku nie ulegają zmianie i pozostają w takiej kwocie jak w roku 2023:

  1. Nieruchomości zamieszkałe.

      1)   jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 36,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

JEŚLI GOSPODARSTWO DOMOWE ZDECYDUJE SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 34,00 ZŁ MIESIECZNIE,

 - 72,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego dwuosobowego,

JEŚLI GOSPODARSTWO DOMOWE ZDECYDUJE SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 68,00 ZŁ MIESIECZNIE,

- 108,00 zł  miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego, przy czym maksymalna opłata wynosi 108,00 zł,

JEŚLI GOSPODARSTWO DOMOWE ZDECYDUJE SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 99,00 ZŁ MIESIECZNIE.

    2)  jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 72,00 miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 144,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego dwuosobowego,

- 216,00 zł  miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego, przy czym maksymalna opłata wynosi 216,00 zł.

 

  1. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość o której mowa w art. 6c ust.1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  1. Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny- w wysokości za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka opłaty w zł

120

24,94

240

49,88

1100

228,61

5000

1.039,16

7000

1.454,83

 

  1. jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka opłaty podwyższonej w zł

120

99,76

240

199,52

1100

914,44

5000

4.156,64

7000

5.819,32

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca opłat za odpady komunalne.

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2023 roku istnieje obowiązek złożenia nowego wzoru deklaracji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kaliska.

Wynika to z podjętej w dniu 29 listopada 2022 roku przez Radę Gminy Kaliska uchwały Nr LV/444/2022, w której dotychczasową metodę ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczaną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość zastępuje się metodą ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Dotychczasowo obowiązujące opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostają bez zmian:

      1)   jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 36,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

JEŚLI GOSPODARSTWO DOMOWE ZDECYDUJE SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 34,00 ZŁ MIESIECZNIE,

 - 72,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego dwuosobowego,

JEŚLI GOSPODARSTWO DOMOWE ZDECYDUJE SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 68,00 ZŁ MIESIECZNIE,

- 108,00 zł  miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego, przy czym maksymalna opłata wynosi 108,00 zł,

JEŚLI GOSPODARSTWO DOMOWE ZDECYDUJE SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 99,00 ZŁ MIESIECZNIE.

    2)  jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 72,00 miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 144,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego dwuosobowego,

- 216,00 zł  miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego, przy czym maksymalna opłata wynosi 216,00 zł.

Powyższa zmiana niesie za sobą obowiązek złożenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami.

Druki do wypełnienia:

Deklaracja DO-1

Deklaracja DO-Z (wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel nieruchomości)

Deklaracja DO-L (wypełnia się w przypadku gdy nieruchomość jest wielolokalowa)

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH ALBO NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2023 roku następuje zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Uchwała Nr LIII/431/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 października 2022r.w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Z dniem 1 stycznia 2023 roku wysokość opłaty dla w/w nieruchomości będą wynosiły:

 

- 206,19 złotych za rok, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

- 824,76 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH NA NIERUCHOMOŚCI ALBO NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2022 roku następują zmiany dotyczące wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Uchwała Nr XXXIX/328/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 6 października 2021r.w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku wysokość opłaty dla w/w nieruchomości będą wynosiły:

 

- 191,90 złotych za rok, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

- 767,60 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

Opłatę należy wnosić do dnia 25 maja 2022 roku- na Państwa dotychczasowy indywidualny rachunek bankowy.

Uchwała Nr XXXIX/330/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 6 października 2021r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

W związku z w/w uchwałą zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Powyższa zmiana niesie za sobą obowiązek złożenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem za rok 2022.

Druki do wypełnienia:

Deklaracja DO-3 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

Deklaracja DO-Z wypełnia się w przypadku gdy występuje współwłaściciel nieruchomości.

 

 

NOWE STAWKI DLA FIRM OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.12.2021 ROKU.

      Uprzejmie informuję, że od dnia 1 grudnia 2021 roku następują zmiany dotyczące wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym (których część stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą), które wprowadzono uchwałami:

Uchwała Nr XLI/335/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 8 listopada 2021r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym (których część stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą), a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny- w wysokości za pojemnik o pojemności:

 

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka opłaty w zł

120

24,94

240

49,88

1100

228,61

5000

1.039,16

7000

1.454,83

 

Stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym (których część stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą), na których powstają odpady komunalne, nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości za pojemnik o pojemności:

 

 

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka opłaty podwyższonej w zł

120

99,76

240

199,52

1100

914,44

5000

4.156,64

7000

5.819,32

 

Uchwała Nr XLI/337/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym (których część stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą), na których powstają odpady komunalne.

 

Powyższa zmiana niesie za sobą obowiązek złożenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem za grudzień 2021 roku oraz za rok 2022.

 

Druki do wypełnienia:

Deklaracja DO-2 dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym (których część stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą);

Deklaracja DO-Z wypełnia się w przypadku gdy występuje współwłaściciel firmy.

 

 

                                                        Informacja dotycząca opłat za odpady komunalne.

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 grudnia 2020 roku następują istotne dla Państwa zmiany w sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr XXVII/238/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmienioną uchwałą oraz uchwałą Nr XXVII/229/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą Nr XXVII/240/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj:

 

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

     1)   jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 36,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez jedną osobę,

JEŚLI OSOBA ZDECYDUJE SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 34,00 ZŁ MIESIECZNIE

 - 72,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez dwie osoby,

JEŚLI OSOBY ZDECYDUJĄ SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 68,00 ZŁ MIESIECZNIE

- 108,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez trzy lub więcej osób, przy czym maksymalna opłata wynosi 108,00 zł,

JEŚLI OSOBY ZDECYDUJĄ SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 99,00 ZŁ MIESIECZNIE

 

    2)  jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 72,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez jedną osobę,

- 144,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez dwie osoby

- 216,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez trzy lub więcej osób, przy czym maksymalna opłata wynosi 216,00 zł.

 

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych:

 1) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościo charakterze mieszanym, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny – w wysokości za pojemnik o pojemności:

 

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka opłaty w zł

120

6,34

240

12,69

1100

58,20

5000

264,50

7000

370,30

 

  2) stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościo charakterze mieszanym, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny - w wysokości za pojemnik o pojemności:

 

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka opłaty podwyższonej w zł

120

25,36

240

50,76

1100

232,80

5000

1058,00

7000

1481,20

 

 

3. W przypadku nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

W związku z uchwałą Nr XXVII/239/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/228/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz uchwałą Nr XXVII/241/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe  z dniem 01.01.2021 r. wysokości opłat dla w/w nieruchomości będą wynosiły:

- 181,00 złotych za rok, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

- 724,00 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

Z uwagi na zmianę systemu naliczania opłat za odbiór odpadów występuje konieczność złożenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości nowych deklaracji opracowanych i przyjętych uchwałą Rady Gminy Kaliska według następujących wzorów:

 

Druki do wypełnienia:

Deklaracja DO-1

Deklaracja DO-Z (wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel nieruchomości)

Deklaracja DO-L (wypełnia się w przypadku gdy nieruchomość jest wielolokalowa)

 

Deklaracja DO-2 (nieruchomość niezamieszkała -firma)

Deklaracja DO-Z (wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel -firma)

 

Deklaracja DO-3 (wypełnia się w przypadku nieruchomości, na których znajduję się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

Deklaracja DO-Z ( wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel nieruchomości -letniskowe)

 

Wypełnioną i podpisana deklarację wraz z załącznikami należy zwrócić do Urzędu Gminy Kaliska w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku, a w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe  do dnia 31 grudnia 2020 roku poprzez:

- złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Kaliskach, przy ul. Nowowiejskiej 2, w wyznaczonym miejscu - skrzynka podawcza,

-  wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska,

- przekazanie  w zamkniętej kopercie sołtysowi, na obszarze którego znajduje się deklarowana nieruchomość,

-  za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,

- za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@kaliska.pl, po uprzednim podpisaniu pliku podpisem kwalifikowanym.