Accessibility
UE

"CZYSTE POWIETRZE POMORZA”- EDYCJA 2017

CZYSTE POWIETRZE POMORZA”- EDYCJA 2017

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kaliska do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2017, Wójt Gminy Kaliska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Kaliska.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

-wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

-wielorodzinne, stanowiące własność Gminy

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w 2017 roku wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą)

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

  • zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż: kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą, pomp ciepła, węzłów cieplnych z przyłączami),

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie co najmniej 45% kosztów kwalifikowanych (z tego nie więcej niż 35% ze środków WFOŚiGW) i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” –edycja 2017).

Mieszkańcy Gminy Kaliska zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2017, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Kaliska, przy ul. Nowowiejskiej 2, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2017 r

         

Wniosek jest dostępny w Urzędzie Gminy Kaliska, pok.  nr 2. W sprawie udziału w w/w konkursie proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Kaliskach Robertem Stolińskim nr tel. 58 5889201 wew. 33 pokój nr 2(parter).                                                                                                                           

WÓJT GMINY KALISKA
Sławomir Janicki

 

 

 

Wniosek do pobrania