Accessibility
UE

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), Wójt Gminy Kaliska informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2028 r.

 

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

1)odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/194/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, 2016 poz. 3462) systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęci zostali:

- właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy;

- właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z powyższym tylko ww. osoby są uprawnione do złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.kaliska.pl/, na stronie internetowej urzędu https://kaliska.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kaliskach. Druk oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaliska.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać w terminie do dnia 08 kwietnia 2024 r. na adres Urzędu Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                      /-/ Sławomir Janicki

 

 

media/pliki/ogloszenia/oswiadczenie-dla-wlascicieli-nieruchomosci-niezamieszkalych-2024.doc