Accessibility
UE

Konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów żwirowni w miejscowości Dąbrowa, w Gminie Kaliska.

Konsultacje społeczne  w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów żwirowni w miejscowości Dąbrowa, w Gminie Kaliska.

 

Gmina Kaliska bierze udział w projekcie grantowym pn.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ministrem Rozwoju, a Gminą Kaliska. W ramach konkursu konsultowany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, Gmina Kaliska.

W celu realizacji projektu Gmina Kaliska wybrała 3 techniki konsultacyjne służące prowadzeniu rozmów z zainteresowanymi projektem planu osobami, tj.: badanie ankietowe, rozbudowa mapowej aplikacji internetowej oraz spotkania otwarte. Każda z powyższych metod została poprzedzona szeroką akcją informacyjną, która polegała m.in. na: publikowaniu ogłoszeń na stronie internetowej gminy, Facebooku, ogłoszeniach parafialnych, rozdysponowaniu ulotek i plakatów oraz broszur.

 Badanie ankietowe zostało przeprowadzone metodą wywiadu indywidualnego, przy współpracy ze studentami II roku socjologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły m.in. potrzeb mieszkańców, jakości życia, oceny proponowanych rozwiązań transportowych, oceny pomysłu budowy żwirowni. Realizacja badania trwała od 2 do 5 października 2019 r. W ramach badania ankietowego opracowana została „Analiza uwarunkowań środowiskowych oraz materiałów wykorzystywanych do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „DĄBROWA” na działkach nr 80
i 93 obręb Dąbrowa, gmina Kaliska”, autorstwa p. Miłosza Marciniaka – Biuro Projektów Ekologicznych „Eko-MM”, eksperta ds. środowiskowych.

W ramach dofinansowania Gmina Kaliska rozszerzyła aplikację mapową dostępną na stronie internetowej www.kaliska.pl , zawierającą informację o obowiązujących na jej terenie dokumentach planistycznych i trwających procedurach. Rozbudowa dotyczyła uruchomienia nowych funkcji, tj.: wyświetlanie informacji o przeznaczeniu terenu nieruchomości oraz możliwość samodzielnego generowania takich informacji do pliku word. Za pomocą systemu istnieje również możliwość składania wniosków i uwag dot. planowania przestrzennego na terenie gminy.

Pierwsze spotkanie otwarte odbyło się 10 marca 2020r. w świetlicy wiejskiej
w Dąbrowie. Udział w nim wzięli Wójt Gminy Kaliska p. Sławomir Janicki, Radny z Sołectwa Dąbrowa- p. Grzegorz Pawłowski, Sołtys Sołectwa Dąbrowa- p. Alicja Lipska, urbanistka
p. Maria Landowska, mediatorka p. Karolina Malinowska, ekspert ds. środowiskowych
p. Miłosz Marciniak, a także członkowie Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska, mieszkańcy Sołectwa Dąbrowa i inne zainteresowane osoby. Spotkanie prowadziła dr Marta Jaskulska, doradczyni ds. konsultacji społecznych z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, wspierana przez mgr inż. arch. Barbarę Zgórską, doradczynię ds. planowania przestrzennego. Tematem rozmów był obszar objęty granicami projektu MPZP. Spotkanie zorganizowane zostało celem dotarcia do szerokiego grona interesariuszy, wymiany argumentów, zapobiegania ewentualnym konfliktom. Dyskutowano nad sprzeciwem uczestników wobec realizacji inwestycji żwirowni, celowością przystąpienia do sporządzenia MPZP oraz wiarygodności wstępnych ekspertyz.

Kolejne spotkanie z zainteresowanymi zrealizowane zostało w dniu 27 października 2020r. Z uwagi na obostrzenia związane ze stanem epidemii, zostało ono zorganizowane
w formie wideokonferencji poprzez platformę MS Teams. Transmisję można było oglądać również na kanale You Tube. W wideokonferencji ponownie udział wzięli  przedstawiciele organów gminy i sołectwa, eksperci, urbanista oraz mediator. I tym razem także można było liczyć na głos mieszkańców Sołectwa Dąbrowa. Najważniejsze tematy poruszane w spotkaniu to: przebieg drogi (wjazd i wyjazd), gwarancja realizacji drogi poza sołectwem, organizacja ruchu kołowego wokół kopalni, wpływ żwirowni na zapylenie, zasięg żwirowni i stref ochronnych, kontrola nad działalnością przedsiębiorcy w trakcie eksploatacji.

Obecnie Gmina Kaliska jest na etapie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego
w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska do publicznego wglądu. Termin składania uwag wyznaczono do dnia 21 grudnia 2020r.

Jak dowodzi realizacja wspominanego wyżej projektu, konsultacje społeczne są niezastąpionym sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną –  bezpośrednio lub pośrednio –  skutki proponowanych przez administrację działań. Konsultacje społeczne nie ograniczają się tylko do przedstawienia
i opiniowania gotowych planów. Mogą być też procesem, w którym od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości podejmowane będą decyzje publiczne. Jest to jedna z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego.Są też czyś więcej niż tylko informowaniem obywateli o planowanych działaniach.

 

                                 Zdjęcia ze spotkania z dnia 10 marca 2020r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

 

                                                 

                                                Zdjęcie z wideokonferencji w dniu 27 października 2020r.