Accessibility
UE

Projekt systemowy ABC, uczę się - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów klas I -III szkół podstawowych w Gminie Kaliska.

Realizacja projektu systemowego ABC, uczę się - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów klas I -III szkół podstawowych w Gminie Kaliska.

Zakończono realizację projektu systemowego „ABC, uczę się - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kaliska” Nr WND-POKL.09.01.02-22-347/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1.„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” z zachowaniem równości płci w roku szkolnym 2011/2012 dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Kaliskach i Piecach.                                                                                                                                                  

Projekt związany był z prowadzeniem dodatkowych, bezpłatnych zajęć dla naszych dzieci z kl. I-III w zakresie: dysleksji, gimnastyki korekcyjne, trudności matematycznych, logopedii, a także zajęć   rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie i szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych i artystyczno - sportowych.                                                                                                                                                                                                

 Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela utrwalali poprawną wymowę wszystkich głosek szeregu szumiącego w opozycji do głosek syczących. Ćwiczyli na materiale wyrazowym i zdaniowym, z wykorzystaniem wierszyków i historyjek słownych i obrazkowych. Udoskonalili poprawną wymowę połączona z doskonaleniem poprawnego pod względem ortograficznym pisania. Oprócz korygowania wad wymowy wzbogacono zasób słowno-pojęciowy, udoskonalono analizę i syntezę głoskową i sylabową oraz funkcje słuchowe, ukształtowano słuch fonemowy  oraz  udoskonalono technikę płynnego i wyrazistego głośnego czytania oraz recytacji. Dzieci udoskonaliły analizę i syntezę głoskową wyrazów oraz opanowały pisownię prostych fonetycznie zdań z pamięci. Zajęcia pozwoliły na rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz ich postawy twórczej ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań matematyczno – przyrodniczych. W czasie przeprowadzonych zajęć uczniowie poszerzali wiadomości dotyczące ekologii i ochrony środowiska, udoskonalili odejmowanie sposobem pisemnym, zapoznali się ze sztuką origami, poznali budowę, właściwości i zadania, które spełnia krew w ciele człowieka. Przeprowadzone zajęcia sportowe-sprawnościowe pozwoliły na zwiększenie obszerność ruchów oraz wzmacnienie stawów skokowych. Część zajęć przeznaczone było na gry i zabawy szybkościowo – zwinnościowe oraz według własnych pomysłów.  Zadania były wykonywane w formie indywidualnej oraz grupowej.                           

Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod, dobór atrakcyjnych zabaw i ćwiczeń oraz ciekawych pomocy dydaktycznych uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach oraz stopniowo pokonali trudności w nauce. Rozwinęli swoją spostrzegawczość, pamięć i uwagę. Zaobserwowano u dzieci znaczny postęp i zmiany w rozwoju i zdobywaniu wiedzy. Dzieci odważniej podejmują działania i bardzo chętnie wykonują powierzone im zadania. Zajęcia przyczyniły się do osiągania przez dzieci sukcesów w ciągu nauki szkolnej oraz wzmocnienia wiary we własne siły i poczucia własnej wartości. Korzystając z materiałów dydaktycznych i sprzętu multimedialnego, zakupionych ze środków unijnych  z łatwością  przyjęli wyzwania i osiągnęli zamierzone cele. Zajęcia odbywały się zgodnie z zaplanowaną treścią programową i prowadzone były zgodnie z ustaloną metodyką.

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego