Accessibility
UE

Spotkanie członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kaliska.

W piątek, 25 stycznia 2013 roku, w świetlicy wiejskiej w Cieciorce odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kaliska. Spotkanie miało charakter integracyjny, z tego też względu do udziału zaproszeni zostali członkowie Stowarzyszenia z osobami towarzyszącymi. Zadaniem nadrzędnym, jakie przyświecało Zarządowi w realizacji spotkania w takiej formie,
było wzajemne poznanie siebie a jednocześnie próba spojrzenia na pracę Stowarzyszenia nie poprzez forme typowego zebrania, które zwykle bywa naznaczone piętnem uciekającego czasu.
W trakcie tego wieczoru mieliśmy możliwość bez pośpiechu oraz dzięki osobom spoza Stowarzyszenia przyjrzeć się naszej działalności i podjąć próbę wypracowania nowych dobrych praktyk.

W toku rozmów zarysowały się pewne propozycje mające na celu polepszenie naszej działalności, które powinniśmy realizować poprzez następujące działania:

  • popularyzację działań Stowarzyszenia na łamach Kaliskiego Gońca oraz na stronie www.kaliska.pl;
  • zaprezentowanie głównych celów statutowych działalności Stowarzyszenia w trakcie zebrań sołeckich;
  • szersze otwarcie się na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi;
  • próba aktywizacji członków poprzez działania rekreacyjno-sportowe oraz turystyczne.

            Ważną i wartą podkreślenia cechą tego spotkania był fakt, że przebiegało ono w atmosferze nie utyskiwań i narzekań lecz zostały zauważone i podkreślone te rzeczy, które w naszej działalności już zdobyły swoją markę, którymi są:

  • promocja gminy poprzez  rowerowe rajdy turystyczne;
  • współorganizacja RnO „Wygoniec” oraz Rajdu Przygodowego „Wygoniec”;
  • edycja znaczków pocztowych oraz pocztówek z serii „Gmina Kaliska, a w niej...”;
  • współorganizacja letniego i zimowego wypoczynku kaliskich harcerzy.

            Wartym odnotowania jest fakt, że spotkanie przy kawie i muzyce przebiegało w spokojnej
i przyjemnej atmosferze a nastrojowa muzyka zachęcała do tańca.

                                                                                            Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kaliska      

                                                                                                                              Jarosław Otta