Accessibility
UE

Spotkanie otwarte na temat żwirowni w Dąbrowie

Spotkanie otwarte w Dąbrowie w ramach konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów planowanej żwirowni.

 

W dniu 10 marca 2020r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyło się spotkanie otwarte organizowane w ramach rozszerzonych konsultacji społecznych projektu: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska”, oraz w ramach konkursu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kaliska p. Sławomir Janicki, Radny reprezentujący Mieszkańców Dąbrowy p. Grzegorz Pawłowski, Sołtys Sołectwa Dąbrowa p. Alicja Lipska. Spotkanie prowadziła dr Marta Jaskulska, która pełni rolę doradcy ds. konsultacji społecznych z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) z pomocą mgr inż. arch. Barbary Zgórskiej, doradczyni ds. planowania przestrzennego z FRDL. W spotkaniu udział wzięła również urbanistka sporządzająca projekt niniejszego planu p. Maria Landowska, ekspert ds. środowiska p. Miłosz Marciniak, a ponadto nad przebiegiem spotkania czuwała mediatorka p. Karolina Malinowska. 

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali broszury informacyjne. Dostępne były także wydruki wstępnych materiałów planistycznych, na których zebrani mieli możliwość nanoszenia swoich wniosków oraz uwag. W trakcie spotkania do prezentacji materiałów planistycznych wykorzystano także ściankę mobilną.

Na wstępie pani Marta Jaskólska opowiedziała o tematyce spotkania oraz przedstawiła wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w październiku wśród Mieszkańców Dąbrowy i Strycha. Następie p. Barbara Zgórska przedstawiła procedurę sporządzania miejscowych planów, a wstępną koncepcję projektu mpzp scharakteryzowała urbanistka. Dalsza część spotkania dotyczyła analizy środowiskowej terenu żwirowni oraz pobliskich jej terenów, sporządzona na potrzeby poszerzonych konsultacji społecznych, którą zreferował jej autor p. Miłosz Marciniak.

Głównymi tematami poruszanymi przez Mieszkańców miejscowości Dąbrowa i Strych były: obsługa komunikacyjna terenów żwirowni, wpływ żwirowni na wody gruntowe, możliwość ewentualnej kontroli eksploatacji żwirowni zgodnej z wydaną koncesją, możliwość zabudowy w pobliżu terenu żwirowni oraz hałas związany z wydobywaniem kruszywa oraz transportem urobku. Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali na kilka innych tematów niezwiązanych z planowaną żwirownią m.in. brakiem obiektów turystycznych i rekreacyjnych w Sołectwie Dąbrowa, nieuwzględnieniem części miejscowości Dąbrowa w projekcie gazyfikacji Gminy Kaliska, stanem drogi do miejscowości Strych oraz regulacją m.in. gruntów drogowych w sołectwie. W trakcie spotkania nie zgłoszono żadnych pisemnych wniosków ani uwag.  

Podczas trwania spotkania uczestnicy mogli skorzystać z drobnego poczęstunku oraz mieli możliwość udziału w spotkaniu z dziećmi dla których przygotowano specjalny kącik.