Accessibility
UE

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia VICTORIA za 2017 rok.

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Sportu "VICTORIA" informuje, że w dniu 25.02.2018 roku o godz. 14.00 w szatni sportowców w budynku ORLIK odbędzie się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia za 2017 rok.
 

Proponowany porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Wybór przewodniczącego i protokolant
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2017r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania działalności finansowej Zarządu za 2017r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

     - zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2017 rok

     - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu za 2017 rok

     - udzielenia absolutorium Zarządowi

                  a)Głosowanie jawne

                  b)Ogłoszenie wyników wyboru

8.   Plan pracy na 2018 rok

       9.   Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2018 rok

       10. Wolne wnioski.

       11.Zakończenie Zebrania