Accessibility
UE

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wspierania Sportu Victoria Kaliska

 W imieniu  Zarządu Kaliskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportu „Victoria”, serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 04.04.2015r. o godzinie 18.30 w szatni dla sportowców ORLIK w Kaliskach.

 

Porządek Zebrania

  1. Otwarcie Walnego  Zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad. W przypadku braku kworum drugi termin   

      zebrania 04.04.2015r. godz. 19.00

  1. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przedstawienie zmian w statucie Stowarzyszenia
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia
  5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności   za 2014r.
  6.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z badania działalności finansowej Zarządu w roku 2014

9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu  za 2014 rok

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za 2014 rok

- udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

10. Podjecie uchwały w sprawie:

- ustalenia wysokości i sposobu płatności składki członkowskiej

11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia

11.1.Wybór Komisji Skrutacyjnej

a)Zgłoszenie kandydatów

b)Głosowanie składu Komisji

c) Ukonstytuowanie się komisji

11.2.Wybór Prezesa Zarządu

a)Zgłoszenie kandydatów

b)Głosowanie jawne

c)Ogłoszenie wyników wyboru

11.3.Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia

a) Zgłoszenie kandydatów przez Prezesa

b)Głosowanie jawne

c)Ogłoszenie wyników wyborów

11.4.Wybór Komisji Rewizyjnej

a)Zgłoszenie kandydatów

b)Głosowanie jawne

c)Ogłoszenie wyników wyboru

12.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru:

- Prezesa

- Członków Zarządu

- Komisji Rewizyjnej

13. Plan pracy na 2015r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2015 r.

 15. Wolne wnioski

 16.Zakończenie Walnego Zebrania

 

                                                                        Krzysztof Partyka