Accessibility
UE

Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej

 Projekt zrealizowano  w 2012 roku.

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość projektu: 180.949,59 PLN

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 90.474,79 PLN

Kwota dofinansowania ze środków własnych beneficjenta: 90.474,80 zł

 

W wyniku projektu zagospodarowano teren w centrum wsi Iwiczno oraz wykonano modernizację świetlicy wiejskiej polegającą na jej przebudowie.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

 

Realizacja projektu obejmowała następujące zadania:

1.    Zagospodarowanie stawu wiejskiego poprzez wykonanie ogrodzenia, nasadzenie roślinności wodnej oraz drzew i krzewów ozdobnych, montaż ławeczek, koszy na śmieci i tablic edukacyjnych. Wykonano także wykoszenie chwastów i zasiano trawę na terenie niezadrzewionym;

2.    Budowę chodnika łączącego plac wiejski ze świetlicą wiejską;

3.    Budowę utwardzonego boiska do piłki koszykowej;

4.    Remont ogrodzenia boiska i placu wiejskiego;

5.    Montaż stolików i ławek na placu wiejskim;

6.    Montaż dekoracyjnego oświetlenia ulicznego w centrum wsi;

7.    Modernizację budynku świetlicy wiejskiej, w ramach której wykonano:

- modernizację schodów zewnętrznych,

- wymianę drzwi zewnętrznych,

- ściankę na klatce schodowej,

- wymianę drzwi wewnętrznych,

- przebudowę toalety na parterze.