Accessibility
UE

Zagospodarowanie centrum wsi Piece

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Piece – obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i nawiązywania kontaktów społecznych poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej, społecznej i wypoczynkowej na potrzeby mieszkańców.

Zakres prac będzie obejmował: oświetlenie stawu wiejskiego i skweru, odwodnienie, budowę chodników, utwardzenie terenu parkingu oraz ustawienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupki zaporowe).

Projekt będzie realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość zadania wynosi 286.158,96 zł, a poziom dofinansowania to 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Realizacja projektu przewidziana jest w 2014 roku.