Accessibility
UE

Zaproszenie na spotkanie otwarte dot. mpzp dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa- aktualizacja

 

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r., zmieniającym  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, spotkanie otwarte dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, odbędzie się w formie wideokonferencji.

Link do transmisji zostanie opublikowany na stronie Urzędu Gminy w Kaliskach  oraz na profilu gminnym na Facebooku.

Osoby, które nie mają możliwości wzięcia udziału w wideokonferencji, z uwagi na brak sprzętu, będą miały możliwość skorzystania z urządzeń udostępnionych w Świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. W przypadku chęci przybycia do w/w miejsca prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 58 58 89 201 wew. 536, celem zgłoszenia udziału w spotkaniu. Z uwagi nas sytuacje epidemiczną, ilość miejsc w Świetlicy jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych powyższym tematem.

 

 

Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej

Link : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk5OTE4NjktZjJjMy00ODA1LTk5NWMtNmU2ZTAxOTUxYzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3cc1867-d432-496b-af90-ce76d172ddfa%22%2c%22Oid%22%3a%2237c6bcd6-f61a-4977-813c-36588e499f93%22%7d