Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli - rok szkolny 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022  dla przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 01.02.2021 r.

do 12.02.2021 r.

do godz. 16:00

----------

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, a w przypadku dzieci których nie dotyczy obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.02.2021 r.

do 19.03.2021 r.

od 01.06.2021 r.

do 08.06.2021 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

do 24.03.2021 r.

do 10.06.2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2021 r.

do godz. 14:00

11.06.2021 r.

do godz. 14:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 02.04.2021 r.

do 22.06.2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

13.04.2021 r.

do godz. 14:00

03.08.2021 r.

do godz. 14:00

7.

Składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

do 20.04.2021 r.

do 10.08.2021 r.

8.

Rozpatrzenie przez komisję rekrutacyjną wniosków rodziców i sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

do 23.04.2021 r.

do 17.08.2021 r.

9.

Złożenie do dyrektora przez rodziców kandydata, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka.

do 04.05.2021 r.

do 24.08.2021 r.

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej, wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka.

do 13.05.2021 r.

do 31.08.2021 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie „Kart zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” i „Podania o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

od 01.03.2021 r.

do 22.03.2021 r.

od 31.05.2021 r. 

do 07.06.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną „Kart zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 26.03.2021 r.

do 09.06.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.04.2021 r.

do godz. 14:00

11.06.2021 r.

do godz. 14:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 09.04.2021 r.

 

do 18.06.2021 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

16.04.2021 r.

do godz. 14:00

30.07.2021 r.

do godz. 14:00

6.

Składanie przez rodziców kandydatów do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

do 23.04.2021  r.

do 06.08.2021 r.

7.

Rozpatrzenie przez komisję rekrutacyjną wniosków rodziców kandydatów i sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

do 28.04.2021 r.

do 11.08.2021 r.

8.

Złożenie do dyrektora przez rodziców kandydata, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata.

do 05.05.2021 r.

do 18.08.2021 r.

9.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata.

do 12.05.2021 r.

do 25.08.2021 r.

 

 

Treść Zarządzenia Wójta Gminy Kaliska:

/media/pliki/zarzadzenie-wojta-kaliska-rekrutacja-2021-2022.pdf

 

Kryteria i druki dokumentów do pobrania - szkoła:

/media/pliki/kryteria-szkoly.pdf

/media/pliki/oswiadczenie-o-niepelnosprawnosci.docx

/media/pliki/oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu.docx

/media/pliki/oswiadczenie-o-wielodzietnosci.docx

/media/pliki/wniosek-do-klasy-i-aktualny.docx

/media/pliki/zgloszenie-do-klasy-i-aktualny.docx

 

Kryteria i druki dokumentów do pobrania - przedszkole:

/media/pliki/kryteria-przedszkola.pdf

/media/pliki/1oswiadczenie-woli.docx

/media/pliki/2wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola-w-kaliskach.doc

/media/pliki/i-oswiadczenie-op-samotne-wychowywanie-1.doc

/media/pliki/ii-oswiadczenie-op-zatrudnieniu-pobieraniu-nauki2016.doc

/media/pliki/iii-oswiadczenie-op-miejsce-zamieszkania.doc

/media/pliki/iv-oswiadczenie-op-deklaracja-czasu.doc

/media/pliki/v-oswiadczenie-op-nadzor-kurator-asystent.doc

/media/pliki/vi-oswiadczenie-op-wielodzietnosc.doc

/media/pliki/vii-oswiadczenie-op-rodzenstwo.doc

/media/pliki/viii-kontynuacja-przedszkole-21-22.docx