Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na X Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na X Sesję Rady Gminy Kaliska zaplanowaną na dzień 01.09.2015 r. godz. 15.30

 

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 01.09.2015 r.

 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Kaliska.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 28.07.2015 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał.
 6. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas IX Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się
  w dniu 28.07.2015r.
 7. Informacje  bieżące dotyczące działalności  Związku Gmin Wierzyca.
 8. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:
 1. Komisja Rewizyjna,
 2. Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
 3. Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.

9.    Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.   

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2015 rok.

 1. przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw  Społecznych, Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych ,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 1. przedstawienie opinii Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
 2.  dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego  z późniejszymi zmianami.  

 

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na Wójta Gminy Kaliska.

 1. przedstawienie opinii Komisji  Rewizyjnej,
 2.  dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Oświatowo – Wychowawczego w Piecach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach z siedzibą  w Piecach oraz utworzenia Filii Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach z siedzibą w Piecach wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw  Społecznych, Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych ,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.       

19. Zakończenie Sesji.