Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

System Informacji Przestrzennej

Poniżej przedstawiamy mapę interkatywną przedstawiającą stan planistyczny Gminy Kaliska. Jest to narzędzie, które umożliwi Państwu samodzielne sprawdzenie przeznaczenia terenów poszczególnych działek w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aplikacja posiada funkcję składania wniosków do trwających oraz zakończonych procedur planistycznych.

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mapowej umieszczonej w linku:

http://mpzp.gis-net.pl/gm/kaliska