Accessibility

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach


Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach” w ramach RPO WP 2014-2020 jest w trakcie realizacji. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Przeprowadzenie postępowania oraz wybór Wykonawcy planowane jest na koniec lipca – początek sierpnia 2017 r. Realizacja rozpocznie się od rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kaliskach, następnie budowane będą sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach.

 

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2019 r.