Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Budowa sali sportowej z zapleczem przy ZSP w Kaliskach

Inwestycja ta została zakończona w roku 2008, a w lipcu 2009 r. Gmina złożyła wniosek o
refundację poniesionych wydatków. Po roku od złożenia wniosku i prawie dwóch latach od
zakończenia inwestycji; w lipcu 2010 r. ówczesny Wójt Gminy Antoni Cywiński odebrał z rąk
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej decyzję o przyznaniu dofinansowania  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
 
Wartość złożonego wniosku: 3 836 146.29 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 78,09 % kosztów kwalifikowanych
projektu. Wartość projektu: 4 836 146,29. Dodatkowe 900 000 zł na budowę Sali Gmina Kaliska
otrzymała w momencie realizacji inwestycji z Funduszu Dopłat od Gier Losowych.