Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Budowa ścieżki rowerowej Frank-Kaliska

Główny cel projektu to zwiększenie lokalnej atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej. Przedmiotem projektu była budowa ścieżki rowerowej na odcinku Frank-Kaliska z kostki betonowej o długości
1378 m i szerokości 2m.  Budowę wykonano w 2010 r. Wartość inwestycji wyniosła 386 864 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Parterem projektu był Powiat Starogardzki, który wsparł realizację inwestycji kwotą 32 000 zł. Wsparcie finansowe projektu
zadeklarowały też 2 firmy z terenu gminy Kaliska; Szkółka Ogrodnicza FRANK-RAJ państwa Kopciowskich oraz Transport Przewóz Osób pana Andrzeja Prabuckiego.