Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach

To największa inwestycja w historii Gminy Kaliska – jej wartość wynosi 7.769.640,87 zł, w tym 
3.624.979,16 zł stanowi dotacja z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
W związku z realizacją zadania pozyskano też pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który udzielił gminie pożyczki w kwocie 1.100.000 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 roku.
 
Projekt obejmie 6,24 km sieci wodociągowej (z czego przebudowane będzie ok. 6 km sieci),
wybudowanie 15,51 km sieci kanalizacyjnej (w tym 10,80 km grawitacyjnej i 4,71 km tłocznej),
zostanie przebudowana 1 oczyszczalnia ścieków. Dzięki realizacji tej inwestycji wskaźnik
skanalizowania Gminy Kaliska wzrośnie z 40 % do 67%.