Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Budowa wodociągu dla wsi Bartel Wielki z podłączeniem sieci przesyłowej Kaliska – Bartel Wielki – Studzienice

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w
wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Bartel Wielki oraz podłączenie
sieci wodociągowej przesyłowej Kaliska – Bartel Wielki – Studzienice. Projekt jest inwestycją celu
publicznego służącą poprawie zaopatrzeni w wodę mieszkańców posesji w sołectwach Bartel Wielki i
Studzienice. Inwestycja umożliwiła wyłączenie z eksploatacji lokalnego ujęcia wody w Studzienicach
oraz utworzenie wodociągu grupowego Kaliska- Bartel Wielki – Studzienice. 
 
W wyniku zakończonego w 2010 r. projektu wybudowano 12,1 km sieci wodociągowej 
z przyłączami oraz 37 nowych przyłączy wodociągowych. 
 
Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość inwestycji: 386 339 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 75%
kosztów kwalifikowanych projektu.