Accessibility
UE

Informacja dot. dyskusji publicznej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja dot. dyskusji publicznej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska

 

Informujmy, iż dyskusja publiczna zaplanowana na dzień 04.11.2020r. (środa) na godzinę 13:00 zostanie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Kaliskach. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oraz wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami,  w niniejszym spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 5 osób.

Osoby, które chcą uczestniczyć osobiście w dyskusji publicznej w Urzędzie,powinny zgłosić niniejszy fakt do pracownika Urzędu Gminy  Kaliskach pod numerem telefonu 58 58 89 201 wew. 536.

Jednocześnie informujemy, iż planujemy przeprowadzić wideokonferencję niniejszego spotkania, podczas której będzie można zadawać pytania.

Link do transmisji dostępny poniżej:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU3NGI4ZjEtMzA2MC00OTcyLWI2MDItY2ZmMjBmNTM4ODVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3cc1867-d432-496b-af90-ce76d172ddfa%22%2c%22Oid%22%3a%227f9684ad-4e4c-409c-a95d-314e95d78605%22%7d