Accessibility

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków na kompostowniki

Informujemy mieszkańców Gminy Kaliska o przedłużeniu terminu składania wniosków na kompostowniki do 31.01.2019r

 

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację na odpady o możliwości dodatkowego wyposażenia swojej nieruchomości w bezpłatny kompostownik o poj. 700 litrów, na który należy złożyć wniosek. Termin składania wniosków upływa 31.01.2019r. Liczy się data wpływu do urzędu.
 

Złożenie wniosku jak i otrzymanie kompostownika nie skutkowało również odebraniem pojemnika na odpady BIO, ponieważ nie wszystkie rodzaje odpadów BIO można poddać kompostowaniu.
 

Jeszcze raz podkreślamy, że przekazanie kompostowników do mieszkańców jest bezpłatne. Gmina Kaliska nie będzie pobierała żadnych opłat za przekazany kompostownik. Po upływie terminu umowy użyczenia kompostowniki przejdą bezpłatnie na własność właściciela nieruchomości.

Wprowadzenie programu ma na celu zmniejszyć ilość przekazywanych odpadów BIO do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, który obciąża gminę Kaliska fakturą za przekazane odpady.

Należy wziąć pod uwagę dodatkową opłatę dla firmy odbierającej od Państwa odpady według stawki za każdą tonę odpadów.

W 2017 roku przekazaliśmy 366 ton odpadów BIO z terenu całej gminy. Obecna stawka za odbiór 1 tony odpadów wynosi 484,92 zł brutto. Tak więc 366 ton x 484,92 daje koszt w skali roku 177.480,72 zł. Poprzez wdrożenie programu bezpłatnych kompostowników liczymy na to, iż uda się nam zmniejszyć o ok. 50%  ilość odpadów BIO odbieranych przez firmę KOLTEL, a co za tym idzie zmniejszenie wysokości kosztów odbioru w kwocie ok. 90 tyś zł/ rok.
 

Ostatecznie program ma na celu zminimalizowanie skutków wzrastających kosztów obsługi gospodarki odpadami na terenie gminy Kaliska, które mają bezpośredni wpływ na wysokość stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych od mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty jeszcze raz zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego kompostownika.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kaliska pok. nr 5 (parter) u p. Anny Ossowskiej lub na str. internetowej pod adresem: www.kaliska.pl w zakładce gospodarka odpadami.