Accessibility

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2017” i Konkurs „Piękna Wieś 2017”

 

Wójt Gminy Kaliska serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

1. Dla wsi oraz zagród rolniczych - Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2017”

 

Mogą wziąć w nim udział wsie oraz zagrody rolnicze położone w granicach województwa pomorskiego.

Zmagania odbędą się w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy do 12 maja 2017 roku.  Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej:  www.podr.pl, w Urzędzie Gminy Kaliska (pok. nr 22) oraz u sołtysów. Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2017 roku.

 

Warunki uczestnictwa:

a) kategoria „Wieś”

W konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy oraz laureaci I miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji Konkursu. 

 

b) kategoria „Zagroda”

Konkurs skierowany do zagród rolniczych, w tym gospodarstw prowadzących dodatkowo działalność agroturystyczną. Zagrodą rolniczą jest czynne gospodarstwo rolne, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny.

 

Oceny dokonują komisje:

  • gminna – powołana przez wójta gminy, która do 14 czerwca 2017 r. zgłasza do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • powiatowa – powołana przez starostę powiatu, która do 14 lipca 2017 r. zgłasza do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia  2017 r.

 

2. Dla zagród nierolniczych  - Konkurs „Piękna Wieś 2017”

 

Konkurs dotyczy zagród nierolniczych, położonych na terenie gminy Kaliska, z wyłączeniem laureatów I miejsca poprzednich trzech edycji konkursu.  Konkurs rozstrzygany jest wyłącznie na etapie gminnym.

 

Wypełnione karty zgłoszeń należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy. Termin składania zgłoszeń upływa 12 maja 2017 roku. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej: www.kaliska.pl, w Urzędzie Gminy Kaliska (pok. nr 22) oraz u sołtysów. Komisja gminna na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny zagród w terminie do 14 czerwca 2017 roku.

 

Gminne podsumowanie obu konkursów oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie  się nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku.

 

Zapraszamy!

 

Do pobrania:

1. Wsie i zagrody rolnicze:

        - regulamin : /media/pliki/regulamin-konkursu-piekna-wies-2017.pdf

 

2. Zagrody nierolnicze:

        - regulamin : /media/pliki/regulamin-2015-piekna-wies-zn.doc

        - karta zgłoszenia : /media/pliki/karta-zgloszenia-zn.doc

        - kryteria oceny : /media/pliki/kryteria-oceny-zn.doc