Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”

WÓJT GMINY KALISKA

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie formularza wniosków, dotyczących zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Kaliska”.

 

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

od dnia 05.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.

2. Formularz wniosków dostępny będzie w:

  1. sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska,
  2. na stronie internetowej Gminy Kaliska,
  3. w punkcie konsultacyjnym,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego w miejscowości Dąbrowa,
  5.  oraz warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.

 

3. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu wniosków, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska, w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: sekretariat@kaliska.pl lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do dnia 28.02.2017 r.

Przy przesyłaniu formularza pocztą tradycyjną uwzględnia się datę wpływu pisma do Urzędu Gminy Kaliska.

4. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

 

                                                                                                     W Ó J T GMINY KALISKA

 

                                                                                                          /-/ Sławomir Janicki

 

Link do uchwały o przystąpieniu:

 

http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/715/205_19-10-2016_12-46-07.pdf

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie o konsultacjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Kaliska o konsultacjach

Formularz wniosku wersja docx

Formularz wniosków wersja pdf