Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”

WÓJT GMINY KALISKA

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie formularza wniosków, dotyczących zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Kaliska”.

 

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

od dnia 05.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.

2. Formularz wniosków dostępny będzie w:

  1. sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska,
  2. na stronie internetowej Gminy Kaliska,
  3. w punkcie konsultacyjnym,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego w miejscowości Dąbrowa,
  5.  oraz warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.

 

3. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu wniosków, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska, w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: sekretariat@kaliska.pl lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do dnia 28.02.2017 r.

Przy przesyłaniu formularza pocztą tradycyjną uwzględnia się datę wpływu pisma do Urzędu Gminy Kaliska.

4. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

 

                                                                                                     W Ó J T GMINY KALISKA

 

                                                                                                          /-/ Sławomir Janicki

 

Link do uchwały o przystąpieniu:

 

http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/715/205_19-10-2016_12-46-07.pdf

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie o konsultacjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Kaliska o konsultacjach

Formularz wniosku wersja docx

Formularz wniosków wersja pdf