Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Konsultacje Społeczne w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

W związku z szerokim zakresem konsultacji społecznych zmiany dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”, Wójt Gminy  
w dniu 27.02.2017r. wydał Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/2016  i określił nowy termin trwania konsultacji społecznych oraz składania formularza wniosków do w/w dokumentu. Zmiana terminu polega na wydłużeniu czasu trwania wskazanych czynności do dnia 31.03.2017r.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

Zarządzenie nr 25/2017