Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Odbudowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu Wielkim

Zadanie zrealizowano w roku 2011.
 
Zakres projektu obejmował: odbudowę budynku gospodarczego; budowę drogi wewnętrznej -
dojazdowej do budynku świetlicy; budowę chodników wewnętrznych; budowę boiska do piłki
koszykowej; dostawę i montaż urządzenia do automatycznego podawania i spalania biomasy w
istniejącej kotłowni w świetlicy.
 
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość inwestycji: 259 000 zł;
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wyniosło 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Partnerem projektu było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska.