Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Ogłoszenie - nabór kandydatów do komisji konkursowej

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 5, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/234/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 października 2020 roku

 

Wójt Gminy Kaliska ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2021 r.

 

Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Kaliska w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2021 r.