Accessibility

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Kaliska zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa w 2019 roku.

W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału przedstawiciele organizacji, które złożyły ofertę w konkursie ogłoszonym w dniu 13.05.2019 r.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 18.06.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kaliska lub w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.pdf

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej.docx