Accessibility

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

 

Wójt Gminy Kaliska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1) na działania w zakresie kultury,

2) na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców;

3) na działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ……………” w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Kaliska lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 07.06.2019 r.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia przewodniczące-go komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wzór formularza znajduje się także w Referacie Obsługi Mieszkańców i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, pok. 22.

 

Druki do pobrania:

Zarządzenie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania