Accessibility

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wójt Gminy Kaliska ogłasza otwarty  nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6  Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne,  Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2020 roku.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o naborze - Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 lutego 2020 roku.

Do pobrania:

- Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera

- Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie otwartego naboru

- Formularz oferty