Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Podsumowano uroczyście największą inwestycję w historii gminy!

 

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach” – oto największa inwestycja w historii gminy Kaliska.

 

W dniu 27 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie tej inwestycji. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13:00 symbolicznym przecięciem wstęgi na terenie oczyszczalni ścieków. O godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach zaprezentowano założenia projektu oraz wręczono podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom, dzięki którym inwestycja została zrealizowana. W części artystycznej wystąpili: przedszkolny zespół „Mali Kociewiacy”, Elżbieta Pasterska, która wygłosiła dowcipną gadkę kociewską oraz Kamil Pękala – baryton.

 

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11.Środowisko, Działania 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa, wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Ogólna wartość wydatków wynosi 22,4 mln zł, wartość dofinansowania to 10,1 mln zł. Zakres projektu obejmował rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacyjnej o długości blisko 17 km, a także przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Cieciorka, Iwiczno, Dąbrowa oraz na ul. Osiedlowej we Franku.

 

Proces technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni ścieków zasilany jest energią wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną, wykonaną w ramach projektu. Wybudowano nowy ciąg biologicznego oczyszczania ścieków, obiekty socjalno-magazynowe i garażowe, a także zamontowano instalację systemu monitorującego i nadzorującego pracę oczyszczalni.

 

Projekt całościowo rozwiązuje problem oczyszczania ścieków na obszarze aglomeracji Kaliska. Dzięki aktualnej inwestycji oraz projektom zrealizowanym wcześniej, teren gminy Kaliska został skanalizowany w 96 procentach.