Accessibility

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw na obszarach wiejskich

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw na obszarach wiejskich

W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 27 lutego 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie

od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

 

Warunki przyznania pomocy:

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m. in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;
  • prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;
  • przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Forma i wysokość pomocy:

Premia w wysokości 60 tysięcy zł płatna jest w II transzach: 80% i 20%.

Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwo.

 

Szczegółowe informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR (Pomorski Oddział Regionalny Tel. 58 668-60-00/01), Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.