Accessibility

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XL Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XL Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się w dniu 25.10.2017r. ( środa ) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska

 

Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 25.10.2017 r.:


1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Kaliska.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 27.09.2017 r.
5. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 27.09.2017 r.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
8. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Rewizyjna,
b) Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaliska.
a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaliska na lata 2017-2031
a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach wraz ze Szkołą Filialną w Piecach, wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kaliskach wraz ze Szkołą Filialną w Piecach wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach .
a) przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej działkę nr 68/6 położonej w miejscowości Kaliska, obręb Kaliska.
a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.        
20. Zakończenie Sesji.    

 

   

Materiały na XL Sesję Rady Gminy Kaliska.pdf