Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa oraz Iwiczno

http://www.sadlinki.pl/asp/pliki/ikony/rpo-ue-pwu-logo.jpg
 
 
 
W latach 2014-2015 gmina Kaliska zrealizowała projekt pn. „Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa oraz  Iwiczno” . Wartość zadania wyniosła 138.239,80 zł, w tym dofinansowanie: 83.053,20 zł. 
 
 
Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 10. Pomoc techniczna, działania 10.2. Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów, Poddziałania 10.2.2. Przygotowanie projektów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
 
Opracowana dokumentacja pozwoli na przygotowanie do realizacji inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kaliskach. W 2016 roku Gmina Kaliska złoży wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WP 2014-2020.