Accessibility
UE

Przypominamy mieszkańcom o wymaganiach i zasadach segregacji odpadów komunalnych.

Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.

Ustalono następujący zakres prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • odpady ulegające biodegradacji BIO
 • Tworzywa Sztuczne i Opakowania Wielomateriałowe,
 • pozostałe po segregacji odpady lub niesegregowane odpady komunalne, zwane dalej ZMIESZANE
 • papier, szkło,
 • metale
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • opony
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,

Prowadzi się następujący sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- w pojemniku/worku przeznaczonym na odpady „BIO”, należy gromadzić:

                  odpady kuchenne pochodzenia roślinnego takie jak resztki warzyw i owoców (bez        

                  odpadów pochodzenia zwierzęcego), odpady zielone, pochodzące z ogródków    

                  oraz terenów zielonych, takie jak: liście,  trawa, chwasty, pozostałości gałęzi po         

                  przycięciu krzewów i drzew oraz rośliny domowe - kwiaty cięte i doniczkowe; 

- w pojemniku/worku przeznaczonym na odpady „TWORZYWA SZTUCZNE I  

                 OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE”, należy gromadzić:

                 opakowania plastikowe takie jak butelki, pudełka po produktach spożywczych, 

                 chemii gospodarczej, kosmetykach, folie, doniczki, opakowania wielomateriałowe  

                 takie jak kartoniki i pudełka po napojach owocowych i po produktach  mlecznych,

                 metale, takie jak puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne

                 opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po   

                 dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp., tekstylia, odzież, styropian

                 opakowaniowy,

- w pojemniku/worku oznakowanym napisem „ZMIESZANE” należy gromadzić:  

                odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramikę               

                (porcelanę, naczynia, talerze i  doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i

                kominków, pieluchy jednorazowe, kalkę techniczną, prospekty, foliowane i

                lakierowane katalogi, powstające w gospodarstwie domowym odpady kuchenne

                pochodzenia zwierzęcego,

- w pojemniku/worku przeznaczonym na odpady „PAPIER I TEKTURA”, należy  

   gromadzić opakowania z papieru i tektury, gazety, zeszyty, książki;

- w pojemniku/worku przeznaczonym na odpady „SZKŁO”, należy gromadzić opakowania

   ze szkła takie jak butelki, słoiki, itp.;

 

Ponadto z odpadów komunalnych należy wydzielić następujące odpady:

- odpady niebezpieczne, do których należy zaliczyć: świetlówki, żarówki rtęciowe, baterie,   

  akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne oraz   

  chemikalia tj. detergenty, kwasy, zasady, lekarstwa, środki ochrony roślin,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. stoły, szafy, krzesła, kanapy, dywany,  

  materace, kołdry, wózki dziecięce, i zabawki, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie

  mogą być umieszczone w pojemniku na odpady o pojemności 120l, a także opony,

- odpady elektryczne i elektroniczne, do których należą: komputery, telefony, telewizory,   

  radia, narzędzia elektryczne i pomiarowe, sprzęt oświetleniowy

- odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, tj. gruz, styropian budowlany, materiały

  budowlane, aparatura sanitarna i aparatura grzewcza, deski, panele, okna i drzwi, z  

  wyłączeniem eternitu;

Przed umieszczeniem odpadów w pojemniku/worku należy opróżnić opakowania z ich zawartości, zgnieść plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe i tekturowe;

W celu zmniejszenia objętości odpadów z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, szczególnie takich jak pozostałości po przycięciu drzew i krzewów – przed umieszczeniem w pojemniku/worku należy je rozdrobnić.

Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, przed umieszczeniem w pojemniku/worku, powinny być wstępnie posortowane według możliwych do wydzielenia grup, np. gruz budowlany, odpady z materiałów izolacyjnych, drewno, szkło, tworzywa sztuczne itp..

Przypominamy również: właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, poprzez usunięcie ich w sposób i w miejsce, które nie powodują zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. Uprzątanie może się odbywać w sposób ręczny lub mechanicznie.

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać wyłącznie w sposób niestwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i bezpieczny dla środowiska oraz pod warunkiem, że mycie dotyczy nadwozia pojazdu;

Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może się odbywać pod warunkiem, że naprawa obejmuje drobne naprawy oraz wykonywana jest w sposób niestwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i bezpieczny dla środowiska oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Informujemy:

W związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości należy stosować:

 1. pojemniki plastikowe na kółkach;
 2. pojemniki metalowe;
 3. kosze uliczne;
 4. worki wykonane z tkaniny polipropylenowej lub z foli polietylenowej LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka.

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach realizację odbioru odpadów komunalnych według częstotliwości indywidualnie ustalonej dla określonej nieruchomości, w szczególności gdy do danej nieruchomości jest utrudniony dojazd lub na danej nieruchomości występuje nieregularność wytwarzania odpadów (np. sezonowość wytwarzania odpadów).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można indywidualnie przekazać do wyspecjalizowanych punktów zużytego sprzętu; adresy tych punktów znajdują się na stronie internetowej Gminy Kaliska. Odpady selektywnie zebrane można indywidualnie przekazać do wyznaczonego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - informacje na temat lokalizacji, warunków i rodzajów przyjmowania odpadów na stronie internetowej Gminy Kaliska, oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w UCHWALE NR XXV/192/2016

Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2016r

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kaliska

 

 

 

Sp. A.O.