Accessibility

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

                                                                                    OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kaliska uchwały nr XL/321/2017 z dnia 25 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Kaliska.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do projektu planu  miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405), informuję również o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do powyższego opracowania.

 

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska.

Wnioski  należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie Gminy Kaliska i na adres Urzędu Gminy ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska lub na adres  e-mail: sekretariat@kaliska.pl– w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

 

Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kaliska.

 

                                                                                                                                                               Wójt Gminy Kaliska

Uchwala.pdf