Accessibility

Rejestr Działalności Regulowanej

                                                                  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art.9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy art. 41-44 prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz.650)

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kaliska jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kaliska.

Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej,

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,

3.Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

Opłaty:

Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł

wpłata na rachunek bankowy, nr konta: 08 8342 0009 4000 0127 2000 0003 Bank Spółdzielczy Skórcz O/Zblewo

Termin i sposób załatwienia:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Kaliska, dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna:

art.9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.),
ustawy art. 41-44 prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz.650), ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

Załączniki:

Wniosek o wpis do rdr .docx

Oświadczenie rdr.docx

 

 

URZĄD GMINY                                                                                                                        Kaliska, dn. 2017-03-15

Nowowiejska 2

83-260  Kaliska

 

 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru

1

Dane przedsiębiorcy

Numer rejestrowy

1/2012

Nazwa przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" Sp. z o.o.

 tel. 58 56 23 067

Ulica

Tczewska                     

Nr domu

22    

Nr lokalu

 

Miejscowość

Starogard Gdański        

Kod pocztowy

83-200

Poczta

Starogard Gdański        

NIP

592-020-31-58 

REGON

190046500      

Data wpisu do rejestru

2012-01-30

Wpisał

SYSDBA 2012-01-30

Wykreślił

 

Poprawil

 

Rodzaj odpadów

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 - Odpady z targowisk

 

 

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

2

Dane przedsiębiorcy

Numer rejestrowy

3/2012

Nazwa przedsiębiorcy

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku

 tel. 52 39 84 380

Ulica

Kilińskiego                  

Nr domu

15    

Nr lokalu

 

Miejscowość

Czersk                   

Kod pocztowy

89-650

Poczta

Czersk                   

NIP

555-18-18-271 

REGON

771285592      

Data wpisu do rejestru

2012-04-30

Wpisał

SYSDBA 2012-04-30

Wykreślił

 

Poprawil

 

Rodzaj odpadów

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

 

 

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

3

Dane przedsiębiorcy

Numer rejestrowy

4/2012

Nazwa przedsiębiorcy

Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław

 tel. 603 811 640

Ulica

Warlubska                    

Nr domu

17    

Nr lokalu

 

Miejscowość

Wielki Komorsk           

Kod pocztowy

86-160

Poczta

Warlubie                 

NIP

559-100-44-16 

REGON

091233532      

Data wpisu do rejestru

2012-07-09

Wpisał

SYSDBA 2012-07-09

Wykreślił

 

Poprawil

BOZENA 2014-11-12

Rodzaj odpadów

10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15.02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 - Zużyte opony

17 01 07 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17

01 06

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - Inne niewymienione odpady

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

 

 

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80 - Odpadowa papa

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 - Aluminium

17 04 03 - Ołów 17 04 04 - Cynk

17 04 05 - Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 08 01 - Skratki

19 08 02 - Zawartość piaskowników

19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy 20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

 

 

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

4

Dane przedsiębiorcy

Numer rejestrowy

6/2012

Nazwa przedsiębiorcy

KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy

 tel. 58 56 11 091

Ulica

Droga Owidzka                

Nr domu

2a    

Nr lokalu

 

Miejscowość

Starogard Gdański        

Kod pocztowy

83-200

Poczta

Starogard Gdański        

NIP

592-00-00-610 

REGON

190551310      

Data wpisu do rejestru

2012-12-12

Wpisał

BOZENA 2012-12-12

Wykreślił

 

Poprawil

Ania 10.07.2017

Rodzaj odpadów

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymipojemnikami ciśnieniowymi

15 01 03 - Zużyte opony

15 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17

01 06

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 - Inne niewymienione odpady

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

 

 

17 03 01* - Asfalt zawierający smołę

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03* - Smoła i produkty smołowe

17 03 80 - Odpadowa papa

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 - Aluminium

17 04 03 - Ołów 17 04 04 - Cynk

17 04 05 - Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 01* - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy 20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 

 

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach