Accessibility
UE

Stawki na rok 2021

                                                        Informacja dotycząca opłat za odpady komunalne.

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 grudnia 2020 roku następują istotne dla Państwa zmiany w sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr XXVII/238/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmienioną uchwałą oraz uchwałą Nr XXVII/229/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą Nr XXVII/240/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj:

 

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

     1)   jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 36,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez jedną osobę,

JEŚLI OSOBA ZDECYDUJE SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 34,00 ZŁ MIESIECZNIE

 - 72,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez dwie osoby,

JEŚLI OSOBY ZDECYDUJĄ SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 68,00 ZŁ MIESIECZNIE

- 108,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez trzy lub więcej osób, przy czym maksymalna opłata wynosi 108,00 zł,

JEŚLI OSOBY ZDECYDUJĄ SIĘ KOMPOSTOWAĆ ODPADY BIO TO OPŁATA MIESIĘCZNA WYNIESIE – 99,00 ZŁ MIESIECZNIE

 

    2)  jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 72,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez jedną osobę,

- 144,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez dwie osoby

- 216,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez trzy lub więcej osób, przy czym maksymalna opłata wynosi 216,00 zł.

 

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych:

 1) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościo charakterze mieszanym, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny – w wysokości za pojemnik o pojemności:

 

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka opłaty w zł

120

6,34

240

12,69

1100

58,20

5000

264,50

7000

370,30

 

  2) stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościo charakterze mieszanym, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny - w wysokości za pojemnik o pojemności:

 

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka opłaty podwyższonej w zł

120

25,36

240

50,76

1100

232,80

5000

1058,00

7000

1481,20

 

 

3. W przypadku nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

W związku z uchwałą Nr XXVII/239/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/228/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz uchwałą Nr XXVII/241/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe  z dniem 01.01.2021 r. wysokości opłat dla w/w nieruchomości będą wynosiły:

- 181,00 złotych za rok, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

- 724,00 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

Z uwagi na zmianę systemu naliczania opłat za odbiór odpadów występuje konieczność złożenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości nowych deklaracji opracowanych i przyjętych uchwałą Rady Gminy Kaliska według następujących wzorów:

 

Druki do wypełnienia:

Deklaracja DO-1

Deklaracja DO-Z (wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel nieruchomości)

Deklaracja DO-L (wypełnia się w przypadku gdy nieruchomość jest wielolokalowa)

 

Deklaracja DO-2 (nieruchomość niezamieszkała -firma)

Deklaracja DO-Z (wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel -firma)

 

Deklaracja DO-3 (wypełnia się w przypadku nieruchomości, na których znajduję się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

Deklaracja DO-Z ( wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel nieruchomości -letniskowe)

 

Przykłady wypełnienia deklaracji DO-1:

Wzór wypełnionej deklaracji DO-1 w przypadku zamieszkania nieruchomości przez 1 osobę

Wzór wypełnionej deklaracji DO-1 w przypadku zamieszkania nieruchomości przez 2 osoby

Wzór wypełnionej deklaracji DO-1 w przypadku zamieszania nieruchomości przez 3 i więcej osób

 

Wypełnioną i podpisana deklarację wraz z załącznikami należy zwrócić do Urzędu Gminy Kaliska w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku, a w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe  do dnia 31 grudnia 2020 roku poprzez:

- złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Kaliskach, przy ul. Nowowiejskiej 2, w wyznaczonym miejscu - skrzynka podawcza,

-  wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska,

- przekazanie  w zamkniętej kopercie sołtysowi, na obszarze którego znajduje się deklarowana nieruchomość,

-  za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,

- za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@kaliska.pl, po uprzednim podpisaniu pliku podpisem kwalifikowanym.