Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kaliska - edycja 2020

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kaliska - edycja 2020

 

 

Gmina Kaliska zakończyła realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kaliska – edycja 2020”, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy udziale środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego”.

Na terenie Gminy Kaliska zostały odebrane odpady pochodzące ze zlikwidowanych pokryć dachowych zawierających niebezpieczny azbest z 5 nieruchomości.

Łączny uzyskany efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia odpadów azbestowych wyniosła 11,30 Mg. Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 3 390,00 zł. Na podstawie umowy dotacji Gmina Kaliska uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 390,00 zł co stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - http://www.wfosigw.gda.pl