Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości

 
 
Zdanie zrealizowano w latach  2011 - 2012.
 
W wyniku projektu uzbrojono teren pod inwestycje gospodarcze tj. doprowadzono podstawową infrastrukturę liniową: wodociąg, kanalizację sanitarną oraz deszczową, a także wybudowano drogę wewnętrzną i dojazdową do drogi powiatowej Frank - Kaliska.
 
Teren inwestycji jest zlokalizowany na obrzeżach miejscowości Kaliska, a sama lokalizacja terenu nie jest przypadkowa. W jego obrębie funkcjonują już podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tworząc Kaliski Obszar Przedsiębiorczości. Cały obszar inwestycji wynosi 7,3 ha,z czego 6,48 ha to tereny przeznaczone na działki dla przyszłych inwestorów, a pozostała część to teren pasów technicznych oraz droga.
 
Teren, który obejmuje projekt jest atrakcyjnie położony pod względem dostępności do sieci komunikacji – do drogi krajowej nr 22, tranzytu południowego województwa pomorskiego, jego odległość wynosi tylko 1,5km.
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny Potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 100 945,58 PLN, a uzyskane dofinansowanie to  85% kosztów kwalifikowanych zadania tj. max 1 663 749, 16 PLN.