Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości

 
 
Zdanie zrealizowano w latach  2011 - 2012.
 
W wyniku projektu uzbrojono teren pod inwestycje gospodarcze tj. doprowadzono podstawową infrastrukturę liniową: wodociąg, kanalizację sanitarną oraz deszczową, a także wybudowano drogę wewnętrzną i dojazdową do drogi powiatowej Frank - Kaliska.
 
Teren inwestycji jest zlokalizowany na obrzeżach miejscowości Kaliska, a sama lokalizacja terenu nie jest przypadkowa. W jego obrębie funkcjonują już podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tworząc Kaliski Obszar Przedsiębiorczości. Cały obszar inwestycji wynosi 7,3 ha,z czego 6,48 ha to tereny przeznaczone na działki dla przyszłych inwestorów, a pozostała część to teren pasów technicznych oraz droga.
 
Teren, który obejmuje projekt jest atrakcyjnie położony pod względem dostępności do sieci komunikacji – do drogi krajowej nr 22, tranzytu południowego województwa pomorskiego, jego odległość wynosi tylko 1,5km.
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny Potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 100 945,58 PLN, a uzyskane dofinansowanie to  85% kosztów kwalifikowanych zadania tj. max 1 663 749, 16 PLN.