Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości

 
 
Zdanie zrealizowano w latach  2011 - 2012.
 
W wyniku projektu uzbrojono teren pod inwestycje gospodarcze tj. doprowadzono podstawową infrastrukturę liniową: wodociąg, kanalizację sanitarną oraz deszczową, a także wybudowano drogę wewnętrzną i dojazdową do drogi powiatowej Frank - Kaliska.
 
Teren inwestycji jest zlokalizowany na obrzeżach miejscowości Kaliska, a sama lokalizacja terenu nie jest przypadkowa. W jego obrębie funkcjonują już podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tworząc Kaliski Obszar Przedsiębiorczości. Cały obszar inwestycji wynosi 7,3 ha,z czego 6,48 ha to tereny przeznaczone na działki dla przyszłych inwestorów, a pozostała część to teren pasów technicznych oraz droga.
 
Teren, który obejmuje projekt jest atrakcyjnie położony pod względem dostępności do sieci komunikacji – do drogi krajowej nr 22, tranzytu południowego województwa pomorskiego, jego odległość wynosi tylko 1,5km.
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny Potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 100 945,58 PLN, a uzyskane dofinansowanie to  85% kosztów kwalifikowanych zadania tj. max 1 663 749, 16 PLN.