Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia VICTORIA za 2017 rok.

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Sportu "VICTORIA" informuje, że w dniu 25.02.2018 roku o godz. 14.00 w szatni sportowców w budynku ORLIK odbędzie się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia za 2017 rok.
 

Proponowany porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Wybór przewodniczącego i protokolant
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2017r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania działalności finansowej Zarządu za 2017r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

     - zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2017 rok

     - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu za 2017 rok

     - udzielenia absolutorium Zarządowi

                  a)Głosowanie jawne

                  b)Ogłoszenie wyników wyboru

8.   Plan pracy na 2018 rok

       9.   Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2018 rok

       10. Wolne wnioski.

       11.Zakończenie Zebrania