Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia VICTORIA za 2017 rok.

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Sportu "VICTORIA" informuje, że w dniu 25.02.2018 roku o godz. 14.00 w szatni sportowców w budynku ORLIK odbędzie się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia za 2017 rok.
 

Proponowany porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Wybór przewodniczącego i protokolant
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2017r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania działalności finansowej Zarządu za 2017r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

     - zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2017 rok

     - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu za 2017 rok

     - udzielenia absolutorium Zarządowi

                  a)Głosowanie jawne

                  b)Ogłoszenie wyników wyboru

8.   Plan pracy na 2018 rok

       9.   Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2018 rok

       10. Wolne wnioski.

       11.Zakończenie Zebrania