Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza konsultacje

WÓJT GMINY KALISKA OGŁASZA KONSULTACJE w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm. ) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.), Wójt Gminy Kaliska przeprowadza konsultacje w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

1. Termin konsultacji ustala się od dnia 07.11.2018r. do dnia 14.11.2018r.

2. Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie Gminy Kaliska  lub działające na rzecz jej mieszkańców.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej oraz za pomocą formularza w formie papierowej, poprzez zamieszczenie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 na stronie internetowej gminy www.bip.kaliska.pl oraz poprzez udostępnienie wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska.

4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarz Gminy Kaliska.

5. Opinie na temat zamieszczonego projektu uchwały, uprawnione podmioty mogą przekazać  na formularzu uwag w formie elektronicznej na adres: sekretariat@kaliska.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Kaliska (pokój nr 26) w godzinach jego otwarcia.

6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

8. Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół, którego treść umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

 

Zarzadzenie nr 103/2018.pdf

Ogloszenie o konsultacjach.pdf

Formularz konsultacyjny.pdf

 

                                                                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                                                                       Sławomir Janicki