Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Powierzchnia działki w m2

 i opis nieruchomości

Nr działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości;

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości netto

w zł

Cena nieruchomości

brutto

w zł

1

 

 

 

 

 

2.

Działka o powierzchni 0.0881 ha

miejscowość Frank

działka nr 39/18 obręb Dąbrowa

KW nr GD1A/00000422/1

Działka przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług towarzyszących.

20.527,00

25.248,21

 

Wykaz, na okres od dnia 05 października 2018 r. do 29 października 2018 r. włącznie, zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl oraz na www.monitorurzedowy.pl . Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 19 listopada 2018 r. włącznie.