Accessibility

Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

Oznaczenie

Powierzchnia i opis nieruchomości – lokalu

Nr działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Pow. działki

w m2

Udział w działce

Przeznaczenie nieruchomości;

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

1

2

3

4

5

6

1.

lokal mieszkalny nr 1

Cegielnia 1

powierzchnia użytkowa lokalu 68,04 m²

działka nr 21/12 obręb Studzienice

KW nr GD1A/00044877/5

1110 m²

udział w działce: 53/100

Funkcja mieszkaniowa

41 981,00zł

 

2.

lokal mieszkalny nr 2

Cegielnia 1

powierzchnia użytkowa lokalu 57,06 m²

działka nr 21/12 obręb Studzienice

KW nr GD1A/00044877/5

1110 m²

udział w działce: 47/100

Funkcja mieszkaniowa

36 747,00 zł.

 

 

 

Wykaz, na okres od dnia 17 marca 2017 r. do 06 kwietnia 2017 r. włącznie, zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl oraz w prasie lokalnej. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości ustala się do dnia 29 kwietnia 2017 r. włącznie.