Accessibility

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Powierzchnia działki w m2

 i opis nieruchomości

Nr działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości;

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości netto

w zł

Cena nieruchomości

brutto

w zł

  1

           2

          3

                                4

         5

       6

1.

Działka o powierzchni 0.1126 ha

Bartel Wielki

działka nr 176/1 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00005868/4

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska działka znajduje się w strefie intensywnej urbanizacji i rozwoju gospodarczego – A1 – Kaliska oraz obszarze urbanizacji.

51.447,00

63.279,81

2.

Działka o powierzchni 0.1230 ha

Bartel Wielki

działka nr 176/2 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00005868/4

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska działka znajduje się w strefie intensywnej urbanizacji i rozwoju gospodarczego – A1 – Kaliska oraz obszarze urbanizacji.

46.199,00

56.824,77

3.

Działka o powierzchni 0.0449 ha

Bartel Wielki

działka nr 176/5 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00005868/4

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska działka znajduje się w strefie intensywnej urbanizacji i rozwoju gospodarczego – A1 – Kaliska oraz obszarze urbanizacji.

13.623,00

16.756,29

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl oraz w monitorurzędowy.pl. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07.11.2017 r. do dnia 28.11.2017 r.