Accessibility

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Oznaczenie

Powierzchnia i opis nieruchomości

Nr działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości;

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Wartość nieruchomości

 

 

 

 

 

1.

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (z aktualnym pozwoleniem na rozbiórkę i budowę budynku handlowo-usługowego) położona w miejscowości Kaliska, przy ul. Długiej 13, zlokalizowana na działkach nr 462, 461/3 oraz 461/4,  ob. Kaliska.

Działka nr 462 o pow. 0.1200 ha, działka nr 461/3 o pow. 0.0028 ha, obręb Kaliska

KW nr GD1A/00029834/1,

działka nr 461/4 o pow. 0.0188 ha obręb Kaliska KW nr GD1A/00067001/1

 

Funkcja handlowo - usługowa

 

216.525,00

 

 

Wykaz, na okres od dnia 17 stycznia 2020 r. do 07 luty 2020 r. włącznie, zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl oraz na www.monitorurzedowy.pl . Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości ustala się do dnia 28 lutego 2020 r. włącznie.