Accessibility

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

Lp.

Powierzchnia działki w m2

 i opis nieruchomości

Nr działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości;

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości netto

w zł

Cena nieruchomości

brutto

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

Działka o powierzchni 0.0777 ha

Kaliska

działka nr 250/9 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00045724/5

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska działka znajduje się w strefie intensywnej urbanizacji i rozwoju gospodarczego – A1 – Kaliska, w obszarze urbanizacji.

15.540,00

19.114,20

2.

Działka o powierzchni 0.0327 ha

Kaliska

działka nr 250/10 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00045724/5

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska działka znajduje się w strefie intensywnej urbanizacji i rozwoju gospodarczego – A1 – Kaliska, w obszarze urbanizacji.

6.540,00

8.044,20

3.

Działka o powierzchni 0.0300 ha

Kaliska

działka nr 250/11 obręb Kaliska

KW nr GD1A/00045724/5

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska działka znajduje się w strefie intensywnej urbanizacji i rozwoju gospodarczego – A1 – Kaliska, w obszarze urbanizacji.

6.000,00

7.380,00

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 11.09.2019 r. do dnia 03.10.2019 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Lp.

 

Obręb

 

Położenie nieruchomości

 

KW

 

  Numer działki 

 

 

Powierzchnia

w m²/ha

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Wysokość opłaty rocznej 

1.

Bartel Wielki

Bartel Wielki

GD1A/00036074/7

 

 część działki               nr 35/4

 

0,0100 ha

pod wieżę telekomunikacyjną

 

nieruchomość zabudowana

5,00 zł/m2 miesięcznie

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl oraz w monitorurzędowy.pl.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 11.09.2019 r. do dnia 03.10.2019 r.