Accessibility

Zaposzenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Zofia Czarnowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 24.04.2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad p.24 (pokój radnego).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Opiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy Kaliska

4. Przedstawienie założeń projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018, przedstawiając liczbę:

a) obowiązkowych godzin przedmiotów nauczania,

b) pełnych etatów nauczycieli,

c) nauczycieli niepełno zatrudnionych,  

d) dodatkowych godzin zajęć np. KOŁA ZAINTERESOWAŃ, SKS, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE,

e) ogólna liczba godzin ponadwymiarowych nauczycieli,

f) nauczycieli zwolnionych z końcem roku 2016/17 oraz nowoprzyjętych na rok 2017/18,

g) liczba ogółem uczniów oraz w poszczególnych oddziałach,

h) liczba godzin i etatów pracowników obsługi,

i) wnioski i problemy związane z nowym rokiem szkolnym.

5. Dyskusja na temat wykonania budżetu Gminy Kaliska za 2016 rok.

6. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony Dziedzictwa Kultury, zapoznanie się z zarejestrowanymi zabytkami na terenie Gminy oraz sposobem ich ochrony w 2017 r.

7. Informacje i wolne wnioski.

a) zajęcie stanowiska w sprawie pisma NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowej Komisji w Starogardzie Gd.

b) zajęcie stanowiska w sprawie nagród Rady Gminy Kaliska dla uczniów klas VI.

c) sprawa wyboru wiceprzewodniczącego komisji.

8. Zakończenie.